Go to English version

Ers 2005, mae Hope Rescue wedi bod yn gweithio i helpu cŵn a pherchnogion mewn argyfwng. Yn anffodus, gyda'r argyfwng costau byw cynyddol a gwaddol pandemig Covid, nid yw ein canolfan achub yn gallu diwallu anghenion pob ci a pherchennog sydd angen ein cymorth. 

I ddiwallu’r her hon, rydym ni’n lansio Gobaith yn y Gymuned - rhaglen newydd, a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, i ymgysylltu a chefnogi perchnogion sy'n cael trafferth yn ein cymunedau lleol. Trwy gymorth cymunedol ac allgymorth rydym ni’n gobeithio helpu mwy o gŵn a pherchnogion i aros gyda'i gilydd pan fydd o fudd i'r ddwy ochr. Bydd y rhaglen hefyd yn hyrwyddo perchnogaeth gyfrifol am gŵn ac yn gweithio gyda phartneriaid lleol i helpu i fynd i'r afael â'r problemau sylfaenol sy'n arwain at les a niwed gwael, i gŵn a phobl. 

Rydym ni’n gwybod o dystiolaeth a phrofiad y gall perchnogaeth anifeiliaid anwes fod yn hynod fuddiol i iechyd a lles pobl. 

Rydym ni’n credu y gall grymuso pobl i fod yn berchnogion cŵn cyfrifol arwain at fanteision ar draws ein cymunedau. Mae Hope Rescue eisiau bod yno i berchnogion cŵn sy'n cael trafferth, gan helpu i atal sefyllfaoedd torcalonnus lle mae perchnogion yn teimlo eu bod nhw’n cael rhoi eu ci i fyny oherwydd materion fel iechyd meddwl, anabledd, digartrefedd neu anawsterau ariannol. Rydym ni hefyd yn gwybod mai'r ffordd orau o sicrhau lles a gofal ar gyfer y cŵn mwyaf bregus yn ein cymunedau yw trwy gefnogi eu perchnogion i roi’r cartref diogel, cariadus maen nhw’n ei haeddu iddyn nhw. 

Gobaith yn y Gymuned

Bydd ein rhaglen Gobaith yn y Gymuned yn cael ei chyflwyno gan ein tîm Gobaith yn y Gymuned cymwys, yn cynnwys:

Diwrnodau allgymorth cymunedol mewn ardaloedd, neu i grwpiau, sy'n profi anfanteision lluosog neu lle mae tystiolaeth yn awgrymu bod 'mannau poeth' ar gyfer problemau perchnogaeth cŵn. 

Digwyddiadau galw heibio i roi cyngor a chymorth mewn lleoliadau cymunedol, i helpu cŵn a pherchnogion i aros gyda'i gilydd a hyrwyddo perchnogaeth gyfrifol sydd o fudd i gŵn, unigolion a chymunedau. Bydd hyn yn cynnwys gwiriad lles cŵn sylfaenol, cyngor lles, ymddygiad a hyfforddiant, microsglodynnu ac offer, canllawiau ar gael ci a chyfeirio at gymorth arall. Ein nod yw cyd-gyflwyno'r diwrnodau allgymorth hyn gyda chymorth gan bartneriaid milfeddygol, statudol a chymunedol i helpu i sicrhau bod anghenion aelodau'r gymuned yn cael sylw yn gyfannol. 

Cefnogaeth un-i-un i berchnogion cŵn sy'n cael trafferth gyda lles eu hanifail anwes a'u lles eu hunain. 

Yn seiliedig ar atgyfeiriadau gan sefydliadau partner, bydd ein Swyddog Cymorth Cymunedol yn gallu asesu anghenion cŵn a pherchnogion penodol, gan weithio gyda nhw i weithredu ymyriadau lles ac ymddygiad sylfaenol i'w helpu i aros gyda'i gilydd.  Ein nod yw gweithio gyda darparwyr gwasanaethau eraill, er mwyn sicrhau bod cefnogaeth yn gysylltiedig ac yn canolbwyntio ar anghenion a chryfderau'r unigolyn. 

Cefnogi gweithwyr proffesiynol ac aelodau o sefydliadau cymunedol i ymateb i anghenion perchnogion cŵn a datblygu arfer da ar faterion sy'n gysylltiedig â chŵn sy'n effeithio ar gymunedau. 

Drwy ymgynghori â phartneriaid lleol, fe wnaethom ddarganfod nad yw llawer o weithwyr proffesiynol sy'n gweithio i gefnogi cymuned fregus yn ymwybodol o'r ffordd mae perchnogaeth cŵn yn effeithio ar ddefnyddwyr eu gwasanaeth neu nad ydyn nhw’n glir ar y ffordd orau i'w cefnogi. Fe wnaethom ganfod bod perchnogaeth cŵn hefyd yn gallu bod yn rhwystr sylweddol i bobl fregus gael y cymorth maen nhw ei angen. Drwy'r prosiect hwn, rydym ni’n gobeithio ymgysylltu â gweithwyr proffesiynol o bob rhan o wahanol sectorau i ddarparu dysgu, cefnogi arfer gwell a sbarduno 'newid systemau' lleol cynaliadwy.

Os ydym ni’n mynd i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau'r cŵn, perchnogion a chymunedau mwyaf bregus, rydym ni’n gwybod y bydd angen i ni weithio mewn partneriaeth â sefydliadau a grwpiau eraill sydd eisoes yn gweithio yn ein hardaloedd lleol.

Gallwch gefnogi ein gwaith trwy’r canlynol: 

·       Cynnig neu awgrymu lleoliad lle gallwn ni gynnal ein diwrnodau allgymorth cymunedol. 

·       Ein cefnogi ni i gyd-gyflwyno diwrnodau allgymorth cymunedol.

·       Dod yn bartner atgyfeirio ar gyfer ein cefnogaeth 1:1

·       Rhannu eich profiadau a'ch barn am yr hyn mae aelodau'r gymuned ei angen mewn gwirionedd.

·       Cysylltu â ni i archwilio sut y gallwn ni gefnogi eich staff neu eich sefydliadau i ddiwallu anghenion perchnogion cŵn yn well neu i hyrwyddo diogelwch cŵn a pherchnogaeth gyfrifol. 

·       Hyrwyddo ein cefnogaeth gymunedol a'n digwyddiadau gyda'ch defnyddwyr gwasanaeth a'ch rhwydweithiau

Mae croeso i chi gysylltu â ni am ragor o wybodaeth neu i drafod ymhellach sut y gallwn ni gefnogi eich cymuned a'ch sefydliad.

Cysylltwch â'n tim cymunedol

A ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol